5. januar 2018

Vedtægter

§1

Foreningens navn er:

Sydfalster Turist- og Erhvervsforening.

Cvr. nr. 33 78 95 80

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

Foreningens adresse er forretningsstedet, hvori administrationen af foreningen er beliggende, subsidiært den til enhver tid værende formands adresse.

§2

Foreningens formål er:

 • at fremme turist- og erhvervsmulighederne i Guldborgsund Kommune.
 • at medvirke til at forbedre, udvikle og markedsføre turistproduktet og erhvervsmulighederne.
 • at være samarbejdspartner omkring aktiviteter og projekter.
 • at samarbejde med selskaber, foreninger m.v., som har samme formål som foreningen.
 • at varetage medlemmernes interesser og være kontaktled til myndigheder

§3

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens til en hver til værende formue, og der påhviler således ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller medarbejdere nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningen tegner og betaler en sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring som dækker alle bestyrelsesmedlemmer Foreningens bestyrelse kan med et simpelt flertal beslutte, at foreningen skal oprette et eller flere banklån, med en samlet lånesum på maksimalt DKK 100.000,-
§ 4

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§5

Som medlemmer kan optages erhvervs-virksomheder og selvstændige institutioner, foreninger, og lignende, samt myndige private personer, som vil arbejde for foreningens formål.

For at være stemmeberettiget til Generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen minimum 14 dage forinden afholdelse.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller ikke opfylder foreningens formål eller som handler til skade for foreningen. Bestyrelsens beslutning skal vedtages af minimum 3 medlemmer. Et ekskluderet medlem kan anmode generalforsamlingen om at tage stilling til eksklusion. Generalforsamlingen beslutter endeligt med almindelig stemmeflerhed. Indbringelse for generalforsamlingen skal være anført særskilt i dagsordenen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af restance fritager ikke for kontingent-forpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til et regnskabsårs udløb.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf alle 7 vælges på generalforsamlingen.

Medlemmerne til bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og afgår med hhv. 3 personer i lige år og 4 personer i ulige år.

Herudover vælges to suppleanter, som vælges for et år ad gangen.

Ved valg til bestyrelsen skal dirigenten opfordre til, at bestyrelsen sammensættes så bredt som muligt under hensyntagen til såvel erhverv som geografi, samt foreningens opnåelse af en i enhver henseende professionel ledelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningen kan nedsætte et eller flere udvalg under bestyrelsen hvor hvert udvalg ledes af en formand som skal være et bestyrelsesmedlem.

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsrapport revideres af en, af foreningen valgt revisor.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned i Guldborgsund Kommune.

Indkaldelse sker med højst 20 og mindst 10 dages varsel ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer, under angivelse af dagsorden

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
 4. Bestyrelsens orientering om planer for det kommende år.
 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§9

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling. Desuden skal en sådan afholdes efter skriftligt forlangende af mindst 20 medlemmer, dog repræsenterende mindst 100 stemmer, med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes således senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indvarsling sker efter reglerne for ordinær generalforsamling.

§10

Punkter, som behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Et medlem kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem, dog kan en fuldmægtig ikke afgive mere end 5 stemmer ekskl. egne stemmer, jf. § 12.

Til ændring af denne vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne repræsenterede stemmer.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling af medlemmer der repræsenterer 2/3 majoritet af samtlige stemmer i foreningen.

Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte og repræsenterede stemmer.

§11

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi, herunder budgetter og regnskab. Bestyrelsen skal godkende ansættelser og afskedigelser af personale, indgåelse af forretningsmæssige kontrakter, aftaler om projekter i alle henseender, samt fastsætte forretningsordenen for foreningens drift.

§12

Der fastsættes et kontingent for erhvervsdrivende og et for private.

Erhvervsdrivende er berettiget til 2 stemmer,

private personer er berettiget til 1 stemme,

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§13

I tilfælde af Foreningens opløsning skal formuen herfra anvendes til gavn for turist- og erhvervslivet i Guldborgsund Kommune, primært Sydfalster området efter generalforsamlingens bestemmelser.