Fuglereservatet i Bøtø Nor

173 ha. af området er udlagt som et fuglereservat. Bøtø Nor var oprindeligt en havbugt, men blev gradvist afskåret fra havet af aflejret sand. Store dele af den 15 km lange sø er blevet inddæmmet og afvandet, så det meste af området i dag er landbrugsland. Bøtø Nor er et godt yngleområde for vandfugle. I reservatet yngler der gråand, pibeand, krikand, spidsand og skeand, samt lidt atlingand og knarand. Blandt vadefuglene yngler der vibe, rødben og dobbeltbekkasin. I rørskovene yngler 1-2 par rørhøg.

Vigtig rasteplads
Området er af internatio­nal betydning som rasteplads for trækfugle på ruten mellem Skan­dinavien og Sydeuropa. Fra juli til september raster der mange vadefugle i reservatet. Her kan man blandt andet se rødben, sortklire, hvidklire, tinksmed og svaleklire. Hen på efteråret raster svømmeænder og grågæs på søerne.
Om efteråret kan man tillige være heldig at se traner. Om dagen søger de føde på de omkringliggende marker, men de overnatter i reservatet. Også trækkende rovfugle tiltrækkes af reservatet. Rørhøge, blå kærhøge og fjeldvåger ses jævnligt. Om vinteren er det et godt område for sangsvaner og sædgæs.
Reservatet er tillige en vigtig paddelokalitet. Her finder man amtets største bestand af strandtudse, som trives på grund af plejen af området. Bøtø Nor rummer også en stor bestand af den sjældne fløjtetudse, eller grønbroget tudse, som den også kaldes.
Også botanisk er området rigt. Planterne må dog, ligesom fuglelivet, beundres med kikkert fra et af de to fugletårne. For at give fuglene fred til at yngle og søge føde, er der nemlig ikke adgang til selve reservatet. Man har dog et godt udsyn ud over området fra tårnene, hvoraf det nordlige er udformet som et handicapvenligt fugleskjul. Ved tårnene er der information om fuglelivet.

Bøtø Plantage
Bøtø Plantage er en anden god udflugtsmulighed. Det er Sydfalsters største skov. Den består overvejende af skovfyr og bjergfyr. Det er en interessant naturlokalitet, hvor man kan gå en god lang rundtur forbi en lille sø, og et parti med dyrkede marker inde i skoven.
I skoven yngler der musvåge, spurvehøg og tårnfalk, og nogle år endda duehøg og hvepsevåge. En anden interessant ynglefugl er rødtoppet fuglekonge. Skoven er en god lokalitet for sommerfugle. I plantagen finder man også kambregne, som er sjælden i Østdanmark. I Bøtø Plantage er der en speciel svampeflora, da nåletræer og birk på sandbund giver vækstbe­tin­gelser for mange ualmindelige svampe.

Parkering sker hovedsage­lig på p-pladsen for enden af Bøtøvej og i mindre omfang ved fugleobser­va­tionstårnene. Stisystemet i skoven er god.